fbpx
+36 20 213 0350
info@onelemzes.hu

Adatkezelési tájékoztató (video-és fényképkészítés)

Adatkezelési tájékoztató
(video-és fényképkészítés)

 

 1. Adatkezelési tájékoztató célja

Adatkezelő családi nap rendezvényt szervez, ahol a helyszínen fénykép-és videó készítésére került sor. Az adatkezelési tájékoztató célja ezen esemény alkalmából a video-és fényképfelvételek készítésével kapcsolatban felmerülő adatkezelések szabályozása, valamint annak biztosítása, hogy az érintettek jogai az általános adatvédelmi rendelet szerint maradéktalanul betartásra kerüljenek.

 1. Adatkezelő adatai:
ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő elérhetőségi adatok Szcientológia Egyház III. Misszió
Elérhetőség: 8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 67.
info@onelemzes.hu

 

 1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő által rendezett családi nap rendezvény helyszínén készült fényképek és videók marketing célra felhasználhatók legyenek – akár részenkénti megosztás mellett is – a közösségi média felületeken és online platformokon. A marketing tevékenység a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Ez a marketing tevékenység a fénykép-és videókészítés miatt szükségszerűen adatkezeléssel jár együtt.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt adatkezelő jogos érdeke.

 1. Érintettek

Érintettek az eseményre látogató természetes személy érdeklődők, látogatók, illetve azok, akik képek, videók készítése során jelen vannak a helyszínen.

 1. Kezelt adatok köre

Az érintettek fényképe, képmása, valamint hang-és videofelvételek az érintettekről.

 1. A megismerésre jogosultak köre

A megismerésre egy zárt személyi kör, kizárólag az Adatkezelő képviseletében és megbízásából eljáró személyek (részben önkéntesek) jogosultak, vagyis akik a képeket, videókat az Adatkezelő megbízásából rögzítik és elkészítik, és akik a képek, videók feldolgozásában részt vesznek.

A felvételek promóciós céllal fel is használják a médián keresztül   (Facebook,  Weboldal,  Blog, YouTube és minden egyéb), továbbá a Scientology Media Production (a továbbiakban SMP) részére továbbításra kerülhetnek.

 1. Megőrzési idő

Adatkezelő az általa készített fényképeket, illetve videókat a marketing kampány időtartamára, de max. 30 évig őrzi meg.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse a gyűjtött személyes adatokat, valamint arra, hogy észszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

Érintett jogai a személyes adatkezelés kapcsán
Tájékozódáshoz és információhoz való jog
Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása
Helyesbítéshez való jog
Törlés, elfeledéshez való jog
Adatkezelés korlátozása
Tiltakozáshoz való jog és panasztételi jog a személyes adatok kezelése kapcsán

 

Adatkezelő az érintettek védelmében karszalagot biztosít, amelyet az érintettek szabad belátásuk szerint vehetnek igénybe. Adatkezelő ennek igénybevételét az érintett részéről az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti, és úgy kezeli, hogy az érintettek e tiltakozáshoz való jogukkal élve a felvételeken és videókon nem lesznek jelen, tehát szabadon döntöttek a távolmaradás mellett.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az Érintettnek a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről kérelmezőt írásban értesíti.

Abban az esetben, ha adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett az őt megillető jogok tekintetében a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Felügyeleti hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek számára hozzáférhetővé teszi, valamint kérésre az érintetti jogokról további tájékoztatást biztosít.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Adatkezelési tájékoztató
(video-és fényképkészítés)

 1. Adatkezelési tájékoztató célja

Adatkezelő Családi nap rendezvényt szervez, ahol a helyszínen

fénykép-és videó készítésére került sor. Az adatkezelési tájékoztató célja ezen esemény alkalmából a video-és fényképfelvételek készítésével kapcsolatban felmerülő adatkezelések szabályozása, valamint annak biztosítása, hogy az érintettek jogai az általános adatvédelmirendelet szerint maradéktalanul betartásra kerüljenek.

 1. Adatkezelő adatai:

Az adatkezelő elérhetőségi adatok

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott:

Név:……………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím:……………………………………………………………………………………………………………….…

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………

az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint ezennel hozzájárulok, hogy rólam a Szcientológia Egyház III. Misszió (8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 67.; info@onelemzes.hu  adószám: 18298864-1-16, nyilvántartási szám: 01-09-0000111,a továbbiakban: Adatkezelő)  munkatársa, megbízottja, illetve önkéntese rólam

a 2024. június 29-i Családi nap rendezvény során képmást/videó felvétel elkészítőjét – felhatalmazom arra, hogy (tetszőleges formátumban) a rólam készült fényképeket, interjúkat, videókat és egyéb álló- és mozgóképeket, valamint az elkészült tartalmat fel is használják a

médián keresztül   (Facebook,  Weboldal,  Blog, YouTube, SMP, és minden egyéb),

A Tartalom készítéséhez, illetve a tartalom felhasználásához hozzájárulok:

…………………………………………………..

(aláírás) (helyszínen aláírandó)

Elfogadom, hogy a Tartalom és az ahhoz fűződő minden jog – köztük a szerzői jog – most

és a jövőben is kizárólag az Adatkezelőt illeti meg, és ez sem általam, sem a nevemben

eljáró fél által jogilag semmilyen módon nem támadható meg.

Megértettem és elfogadom, hogy az Adatkezelőt és az Adatkezelő képviselőjét megillető

jogok közé tartoznak, esetleg egyebek mellett – időbeli korlátozás nélkül – az alábbi jogok:

     o   A Felvétel és képmás szabad felhasználása marketing és promóciós célból.

     o   A Felvétel és képmás szabad felhasználása ismeretterjesztő célból.

     o   Közzététel Online felületeken, Közösségi média platformon.

     o   A Felvétel és képmás bármilyen értelemben történő megváltoztatása a feltöltő

         igénye, illetve engedélye alapján.

     o   A Felvétel és képmás indexelése és elemzése.

     o   A Felvétel és képmás kombinálása szöveges anyaggal, illetőleg photoshop, azzal,

         hogy a photoshop nem sért személyiségi jogokat.

     o   A  Felvétel és képmás felhasználása illusztrációhoz, promócióhoz, művészeti

         alkotáshoz, szerkesztői anyaghoz, reklámhoz, kereskedelemhez vagy közzétételhez,

         illetve bármilyen más célra.

A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy a fényképfelvételek promóciós céllal a  Scientology

Media Production (a továbbiakban SMP)  részére továbbításra kerüljenek.

Tudomásul veszem, hogy további jogok a Tartalom továbblicencelése, terjesztése,

közzététele vagy egyéb felhasználása tekintetében nem illetnek meg, ezeket a jogokat az

Adatkezelőre ruházom.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt tett adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy a rólam készült felvételt az Adatkezelő térbeli és időbeli korlátozás nélkül jogosult a saját weboldalán (onelemzes.hu) kereskedelmi és marketing, pr céllal közzétenni, illetve kihelyezni.

A felvételek jogszerű felhasználásáért külön díjazásra nem vagyok jogosult.

Az Adatkezelő nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Adatkezelő harmadik személy részére nem adott engedélyt.

A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az Adatkezelő tulajdonát képezik, a szerzői jogok Adatkezelőt illetik.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adatok és a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyástól mentesen járulok hozzá.

Kijelentem, hogy az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről a szükséges tájékoztatást részemre megadta, így a hozzájáruló nyilatkozatomat ennek ismeretében írtam alá.

Veszprém, 2024. június hó 29. napján

…………………………………………………………….

           hozzájárulást adó fél

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
ÉS KÉPMÁS HASZNÁLATÁHOZ

Dátum és rendezvény neve: 2024. június 29.  CSALÁDI NAP

Alulírott __________________________ hozzájárulok, hogy a Szcientológia Egyház III. Misszió, (8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 67.; info@onelemzes.hu  adószám: 18298864-1-16, nyilvántartási szám: 01-09-0000111,a  (a továbbiakban: Veszprémi Misszió) elkészítse és felhasználja a __________________________ nevű kiskorú gyermekemről készített fényképet és / vagy videó-felvételt, ebből a célból: a rendezvényről interneten vagy sajtóban beszámoljon.

Emellett ahhoz is hozzájárulok, hogy a Veszprémi Misszió mint adatkezelő, az általam a rendezvényen megadott adatokat elektronikusan és/vagy manuálisan kezelje: elérhetőségi adataim (nevem, lakcímem).

Ezeket az adatokat a Veszprémi Misszió a fenti célokból, az európai és a magyarországi adatvédelmi jogszabályokkal teljesen összhangban fogja kezelni, beleértve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.                                                                                            _______
Kézjegy

Hozzájárulok, hogy a __________________________ nevű kiskorú gyermekemről készített képmást, és a felvételt a Veszprémi Misszió külföldre (beleértve harmadik országokat is) továbbítsa, és hozzájárulok földrajzi korlátozástól mentesen az ottani használathoz.

Ennek okán hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat továbbítsák más Szcientológia Egyházakba az Európai Unióba, azaz az Európai Szcientológia Egyházba (Jernbanegade 6, 1068 Koppenhága, Dánia) és az Amerikai Egyesült Államokba, azaz a Nemzetközi Szcientológia Egyházba (6331 Hollywood Blvd. Los Angeles, Kalifornia 90028, Amerikai Egyesült Államok), annak érdekében, hogy a felvétel ott is megjelenjen. Tisztában vagyok azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az adatvédelmi előírások nem ugyanolyan szigorúak, mint Európában. Arról is tájékoztattak, hogy ezeket az adatokat kizárólag a fenti célból dolgozzák fel, és a Szcientológia Egyházon kívüli harmadik személynek nem adják át.                                                                                    _______
Kézjegy

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-15. §-a alapján jogom van tájékoztatást kérni__________________________ nevű kiskorú gyermekem adatai kezelésről, az adatai módosítását kérni, illetőleg a törvényben biztosított esetekben az adatai törlését kérni. Ezeket a kérvényeket az alábbi címekre juttathatom el:  info@onelemzes.hu  és/vagy Szcientológia Egyház III. Misszió, (8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 67. Tudomásul vettem, hogy további információt kérhetek a Veszprémi Missziótól a __________________________ nevű kiskorú gyermekem személyes adatai kezelésére vonatkozóan, amelyet a Veszprémi Misszió írásban köteles megválaszolni 25 napon belül. Megértettem, hogy lehetőségem van jogorvoslattal élni, így a fenti hozzájárulásokat bármikor visszavonhatom oly módon, hogy a fenti e-mail címen vagy postacímen felveszem a kapcsolatot a Veszprémi Misszióval.

Amennyiben bármilyen aggályom merül fel vagy ha úgy vélem, hogy adatvédelmi sérelem ért, akkor jogorvoslatért fordulhatok az alábbi hatósághoz:

 1. NAIH (1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) vagy

Veszprém, 2024. június 29.

                   év               hónap              nap

__________________________________              __________________________________

Név nyomtatott betűkkel                                            Aláírás

__________________________________

Lakcím